1. Datos identificativos

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de www.quaints.es é LUZLUX S.L., con CIF B27743426 e domicilio para estes efectos de notificación en Vigo (Pontevedra), Rexistro Mercantil de Pontevedra, con correo electrónico de contacto: info@luzlux.com.

2. Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal de LUZLUX atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. Uso do portal

www.quaints.es proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a LUZLUX aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade de uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que LUZLUX ofrece a través da súa páxina Web, comprometéndose a non utilizalos para actividades que poidan ser ilícitas, contrarias á orde pública, á defensa nacional ou á saúde pública.

En todo caso, LUZLUX resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a estrutura e deseño do sitio web: modificar ou eliminar servizos ou contidos así como as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

Do mesmo xeito LUZLUX resérvase o dereito para modificar en calquera momento as presentes condicións de uso, así como calquera outras condicións particulares contidas no sitio web web www.quaints.es.

4. Protección de datos de carácter persoal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 

 

Responsable

 

LUZLUX S.L.

 

Finalidade

 

Xestión da solicitude

 

Lexitimación

 

Execución dun contrato / prestación dos servizos

 

Destinatarios

 

Outras empresas ou filiais do  grupo

 

Dereitos

 

Pode exercitar  os Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, como se indica na información adicional.

 

Información Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo a seguinte ligazón

+Información Protección de Datos

+Información Protección de Datos

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS
 

 

Responsable

 

¿Quén é o Responsable do tratamiento dos seus datos?

Identidade: LUZLUX S.L.

Domicilio Social: Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 

Email: info@luzlux.com

Contacto DPD: Dpto. Seguridade Luzlux.

 

Finalidade

 

¿Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais?

En LUZLUX S.L. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar o envío da información ou dos produtos solicitados.

Realizaranse tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfís cos servizos solicitados ou compras realizadas, para poder ofrecerlle promocións, ofertas ou servizos polos que mostrou interese.

¿Por cánto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais facilitados polo usuario consérvanse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

 

Lexitimación

 

A base legal para o tratamiento dos seus datos é a execución da súa solicitude.

 

Destinatarios

 

¿A qué destinatarios comunicaranse os seus datos?

LUZLUX S.L.  poderá ceder os seus datos a outras empresas para fins administrativos e de xestión interna.

 

Dereitos

 

Os usuarios están no seu dereito a revocar/retirar o consentimento presentado en calquera momento.

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición ou Portabilidade dos datos aportados,  segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, dirixindo un escrito no que especifique qué dereito desexa exercer ao domicilio social arriba indicado, axuntando copia do documento que o identifique, á dirección de correo electrónico info@luzlux.com

Asimesmo, o interesado podrá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

 

 

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria , por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de LUZLUX, co fin de poderlle prestar os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que o non enchemento dos devanditos campos impedirá ao USUARIO gozar dalgúns dos Servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

LUZLUX cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

LUZLUX adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

LUZLUX poderá utilizar cookies durante a prestación do servizo do Portal. As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás preferencias determinadas por un cliente durante a súa visita a unha determinada páxina web. Esta información rexístrase en pequenos arquivos que son gardados nos equipos informáticos do Cliente correspondente de forma imperceptible. Cada vez que o Cliente volve acceder ao sitio web en cuestión estes arquivos actívanse automaticamente de maneira que se configura o sitio web coas preferencias sinaladas en anteriores visitas. En definitiva, as cookies son ficheiros físicos de información persoal aloxados no propio terminal do Usuario ou o Cliente e asociados inequivocamente a este terminal. As cookies non poden ler os arquivos cookies creados por outros provedores.

O Usuario ou o Cliente ten a posibilidade de configurar o seu programa navegador de maneira que se impida a creación de arquivos cookie ou se advirta do momento en que isto ocorre.

O Portal é accesible sen necesidade de que estean activadas as opcións referentes aos arquivos cookie, aínda que poden impedir o correcto funcionamento de mecanismos de seguridade para servizos exclusivos ou determinados servizos que requiren dunha maior seguridade. Por norma xeral, a finalidade dos arquivos cookie do Portal é a de facilitar a navegación do Usuario ou o Cliente.

No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente cláusula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos.

No caso de que o USUARIO non facilite os seus datos, a consecuencia será a non execución do contrato.

LUZLUX como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, achegando copia do DNI ou Pasaporte.

LUZLUX garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Por iso, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e a Lei 9/2014 Xeneral de Telecomunicacións, infórmase o USUARIO que LUZLUX poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que Vde. presta o seu consentimento

En calquera momento poderá revogar esta autorización na dirección info@luzlux.com